Av og til forandrer planene seg, enten av ren nødvendighet eller fordi man rett og slett ombestemmer seg. I vårt tilfelle var det en kombinasjon, da en uforutsett hendelse førte til et endringsbehov som igjen førte til at vi ombestemte oss på andre områder.

Hagejernbanen er bygget i et hjørne av tomta, med en ganske bratt skråning ned mot elva rett ved siden av. Vi hadde i utgangspunktet tenkt å ramme inn anlegget med en steinmur, og hadde skaffet til veie et lastebillass med sprengt stein nettopp med tanke på dette formålet. Da gikk det plutselig et jordras hos naboen, og huset deres ble evakuert fordi store deler av tomta skled rett ut i elva og nesten blokkerte den. Av geologene som kom for å se på skadene ble vi sterkt frarådet å plassere noe som helst av ekstra vekt på toppen av vår skråning, da det kunne medføre at den også kollapset ned i elva!

OK, så hva gjør vi nå? Vi har jo ikke lyst til å rive hele anlegget og flytte det vekk fra skråningen, det må da finnes andre muligheter.

Videre undersøkelser avdekket at nabotomta hadde vært utsatt for ras tidligere; i 1958, bare 3 år etter at huset deres (og vårt) ble bygget. Den gangen ble det drevet stolper ned i grunnen for å stabilisere den, mens på tomta vår har det aldri vært noen problemer med verken ras eller utglidninger, så det tyder jo på at grunnforholdene her er mye mer stabile. Uansett var det ingen vits i å utfordre skjebnen, så planene om en steinmur rundt anlegget ble raskt forkastet, og vi begynte å se oss om etter andre og lettere løsninger.

Vi måtte jo ha en innramming av anlegget for å skjule rammeverket, men i stedet for en steinmur bestemte vi oss for å skru vannrette lekter direkte til stolpene og kle hele utsiden med stående panel. Dette var en løsning som var både praktisk og uten særlig ekstra vekt, men den krevde at alt av rammeverk var ferdig satt opp på forhånd, siden det ville bli veldig komplisert å utvide anlegget i ettertid. Da valgte vi å bygge ut rammeverket litt for å ta høyde for eventuelle senere utvidelser.

Den første utbyggingen var i hjørnet ut mot elva, der vi planla et ytre spor i kurven som kunne lede til en senere utvidelse mot nordøst. Bildene under viser hvordan vi festet det nye rammeverket til det eksisterende:

Nytt rammeverk i kurven 1

Nytt rammeverk i kurven 2

Vi bygget også ut rammeverket ved stasjonen foran plattingen, med tanke på en mulig utvidelse mot sørvest. Da oppdaget vi helt tilfeldig at høyden på rammeverket ville passe perfekt for en ny terrasse med hagejernbanen integrert i terrassegulvet, og det måtte vi selvfølgelig gå videre med! Mer om den nye terrassen i en senere artikkel, slik så utgangspunktet ut:

Tanker om ny terrasse former seg

Til toppen